logo
Ouders
1. de kinderen aanmoedigen om aan sport te doen.
Alvorens onze kinderen aan te sluiten bij een vereniging moeten ze daartoe gemotiveerd
zijn (of worden) en moeten ze de kans krijgen om ernaar toe te gaan.En hier komen dus
de ouders om de hoek kijken.Met andere woorden : de ouders hebben er een
verantwoordelijkheid bijgekregen,namelijk mede instaan voor de sportieve of
bewegingsopvoeding van hun kinderen.

2. interesse betonen voor de sportieve bezigheden van de kinderen
Wij ouders willen meestal in de eerste plaats dat onze kinderen kunnen deelnemen aan de
samenleving op een manier die hen een gelukkig gevoel geeft en die hen iets doet
beteken voor zichzelf en de anderen.Zelfrealisatie in de samenleving noemt men dat.Zo
komt het kinderen zeker ten goede wanneer ouders belangstelling hebben voor hun
sport.Welk kind vindt het niet fijn thuis te komen en er een gewillig oor en oprechte
belangstelling te vinden voor het verhaal van zijn belevenissen en het relaas van de
activiteiten in de sportclub ?
Gemeende belangstelling voor de ervaringen van kinderen in de club laat kinderen voelen
dat ouders de dingen waarderen waar ze toch veel van hun tijd mee bezig zijn en dat wat
zij doen de moeite waard is.
Het is met andere woorden belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen terugvallen op
ondersteunende relaties thuis,dat het gezin een vertrouwensbasis is,die zelfvertrouwen
schenkt en van waaruit kinderen ook moeilijke dingen aankunnen.

3.waken over de wijze waarop de sport beoefend wordt.
Alhoewel wij onze kinderen niet naar een sportvereniging sturen om ze daar te laten
opvoeden,neemt de club toch een deel van de opvoedingsverantwoordelijkheid van de
ouders over,met name de sportieve opvoeding.
In dit opzicht is het dan ook van belang dat de ouders regelmatig bij het jeugdsportbeleid
in de club
betrokken worden.Immers,de sportieve opvoeding maakt deel uit van de totale opvoeding
van het kind.
Dit betekent dat er in de sportvereniging :
• uitgegaan wordt van de individuele mogelijkheden van elk kind (elk kind is er een,elk
kind is verschillend),
• rekening gehouden wordt met de individuele wensen van elk kinderen van de ouders.
Een goed gestructureerd overleg tussen de ouders en de club kan al veel (eventuele)
problemen verhelpen.

4.besluit.
Voor de ouders is er een bijzondere taak weggelegd : stimuleren tot sportbeoefening,de
nodige impulsen geven,enthousiasme aanwakkeren,aanmoedigen en hulp verlenen.Wij
als ouders zijn meestal erg trots op onze kinderen en doen al het mogelijke om er trots
op te kunnen zijn,ook in de sport.De sportwereld is dun bezaaid met sterren,de weg naar
de roem is lang en de concurentiestrijd zeer hevig.Een prestatiedwang die het kind van
buitenaf opgelegd wordt (door ouders en begeleiders) geeft vaak aanleiding tot problemen
waar diegene waar het allemaal om begon - het kind zelf - het meeste last van
heeft.Daarom moet men als volwassene steeds zo objectief mogelijk de situatie
analyseren.
Het is de taak van de club om ouders bij deze moeilijke taak te helpen.

                                                                                                                                                                  

Algemene Informatie
Laatst bijgewerkt , 22 februari 2012